HARTMAN CZ, s. r. o.
Polní 1342
562 06 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 622 272
rene.hartman@hartmancz.cz

Z naší galerie

Bytový fond

Bytový fond zahrnuje veškeré byty v majetku města Letohrad. Kapacita je 273 obyvatel. Pod správou bytového fondu rozumíme související administrativní a operativní činnost. První jmenovaná zahrnuje zpravidla úkony ekonomického a právního charakteru zatímco pod operativní činnost spadá agenda z oblasti provozní a technické.
 
Administrativní činnost
 
Ekonomickou agendou jsou především:
 • předpis a inkaso nájemného včetně vymáhání nedoplatků,
 • rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy (např. vyhláškou Ministerstva financí číslo 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou MPO č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečně spotřebitele, ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb.),
 • vedení účetnictví spojeného s provozem a správou bytového fondu.

Právními úkony jsou zejména:

 • uzavírání nájemních smluv - o nájmu bytu, o nájmu nebytových prostor,
 • právní služba včetně vedení soudních sporů.

Operativní činnost

Provozními činnostmi rozumíme:

 • vedení evidence o stavebně technickém stavu bytového fondu,
 • předávání a přejímání bytů a nebytových prostor nájemcům podle dispozic vlastníka,
 • zajišťování běžné i havarijní údržby tohoto majetku,
 • zabezpečování dodávek všech medií nutných pro provoz domů (elektrická energie, voda, plyn, teplo a teplá užitková voda),
 • zabezpečování úklidu společných prostor v domě, chodníků a dalších přilehlých prostranství,
 • zajišťování dalších služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (např. odvoz popela a smetí, vyvážení žump),
 • zajišťování provozu zařízení a vybavení domu (např. výtah, společná televizní anténa, domovní prádelna, mandlovna).

Agenda v oblasti technické zahrnuje tyto činnosti:

 • objednávání, přejímání a kontrola oprav bytového fondu (tj. oprav ve společných částech domu, ale i oprav v bytech, které hradí pronajímatel) a jeho zařízení a vybavení a (včetně výměny zařizovacích předmětů v jednotlivých bytech, které hradí pronajímatel),
 • zabezpečování povinných revizí, odborných prohlídek či zkoušek, které pro vlastníka vyplývají ze zvláštních předpisů,
 • vypracování návrhů na provedení rozsáhlejších oprav bytového fondu či jeho rekonstrukci a modernizaci včetně odhadu rozpočtových nákladů,
 • zajišťování rekonstrukcí a modernizací podle návrhu schválených vlastníkem bytového fondu atd.